Det finns många orsaker till vattenföroreningar och de orsakar stora problem i hela världen.

Vissa kvinnor äter p-piller och då kommer hormonrester med urinen ut i reningsverken och påverkar fiskarnas fortplantning. Tyvärr har många missbildade fiskar hittats efter dessa utsläpp.

Föroreningar har orsakat missbildningar hos fiskar i Bottenhavet i form av mört-hannar som har blivit hermafroditer och man har hittat äggceller bland spermierna i deras testiklar. Där finns också lakar som är sterila.

Dödligheten bland laxyngel i Östersjön är hela 90 procent och de lakar som är honor och simmar nära vissa pappersbruk har fått maskulina drag. Många aborrar har fått sina könsorgan förstörda via vattenföroreningar och deras könsutveckling blir försenade på grund av detta.

I reningsverken kan man hitta tusentals olika kemikalier i vattnet som renats men en del ämnen som förstör hormonerna finns kvar trots reningen och östrogena ämnen som liknar kvinnliga könshormon följer med ut trots reningsprocessen. Människan påverkas inte av dessa men fiskar och fåglar som i sin tur äter fiskarna blir drabbade.

Manliga könshormoner bryts ner lättare än kvinnliga, så därför finns inte de i så stor utsträckning när de gått genom reningsverket.

I England finns ännu mer östrogen  i vattnet än i Sverige eftersom det är så tätt befolkat. På p-pillerplåster finns en varningstext att inte spola ner dem i avloppet eftersom de innehåller ännu mer östrogen än piller, nämligen 200-300 gånger mer.

Jordbruk leder också till vattenföroreningar liksom storstäder och industrier. Jordbruket är den allra främsta orsaken speciellt i länder som har snabb ekonomisk utveckling och inkomst. Det är kvävet i jordbruket som förorenar grundvattnet ordentligt.

70 procent av jordens yta täcks av vatten, men för varje dag som går blir det bara mer och mer förorenat. Alla kan bidra till att motverka dessa föroreningar på olika sätt och genom att aldrig slänga skräp från en båt och ner i vattnet har man gjort en god gärning.

Spara på vatten kan alla göra genom att inte låta kranen stå och rinna under disk eller när man borstar tänderna. Häll aldrig kemikalier i toaletten eller avloppet. Andra saker som man absolut inte skall slänga där är fett, färg eller avfall. Återvinn allt som går!

Släng aldrig tops, tamponger, blöjor eller servetter i toaletten eftersom de inte kan brytas ner och hamnar därför som skräp på stränderna.

Naturliga gödselmedel

Man skall så långt det är möjligt använda gödselmedel som är naturliga istället för de som är kemiskt behandlade.

vattenförorening

Vattenföroreningar förstör både ekosystemet och alla organismer som finns i vattnet. Det leder även till försurning och övergödning av marken. Det mesta av det farliga nedfallet som kommer ner i Sverige kommer från andra länders utsläpp med vindens hjälp.

  • Kväveoxider kan färdas flera hundra mil och ammoniak bara korta sträckor.
  • Industrier, personbilar, lokaler, produktion av el och övergödning är de största “bovarna”.
  • 1,5 miljarder människor har inte tillgång till fungerande avloppsrening.
  • Det dåliga vattnet leder till allvarliga sjukdomar som diareé, kolera och malaria.
  • 2 miljoner ton avloppsvatten töms dagligen ut i världens vatten och det motsvarar vikten av hela världens befolkning.