Jordens klimat har förändrats så länge den existerat. Det finns en mängd olika anledningar till dessa ändringar. En del är kända andra inte. Många av de faktorer som påverkar klimatet är naturliga, som t.ex. variationer i solaktivitet och geologiska processer, och dessa studeras inom en mängd olika forskningsfält. Enligt rådande forskningskonsensus så har dock även människan en påverkan på klimatet under senare decennier genom främst utsläppet av växthusgaser.

Naturliga faktorer

En av de geologiska processer som anses påverka klimatet är kontinenternas ändrade positon i förhållande till varandra. När dessa förflyttar sig längre ifrån varandra så minskar möjligheten till utjämning mellan varmare och kallare delar av kontinenterna. Även jordens läge gentemot solen har betydelse, dess bana runt den samt jordaxelns lutning. Detta har forskare kunnat se påverka. Solens aktivitet har även en påverkan. Genom dess effekt på molnbildningen så har den även en effekt på klimatet.

Stora vulkanutbrott har även en del att göra med klimatet. Partiklarna som kommer upp gör att solstrålarna reflekteras i högre grad. Detta är dock en relativt kortvarig effekt. Även ändringar i de stora havsströmmarna är en del i orsakerna. Trots att man inte är klar över anledningarna till dessa så vet man dess konsekvens.

Mänskliga faktorer

En av de orsaker som anses ha störst påverkan på klimatet är människan. Detta främst då vi är orsak till stora utsläpp av så kallade växthusgaser. Bland de viktigast växthusgaserna är koldioxid och lustgas. Även metangas räknas hit, varför även kor ibland pekas ut som klimatbovar. De förändringar som dessa gaser orsakar anses ha större och snabbare påverkan än de naturliga som finns.

Växthusgaserna

Växthusgaserna uppstår när fossila bränslen som olja och kol förbränns och används. Flyg, transporter och inte minst elproduktion med dessa produkter är en stor bov i dramat. Detta har pågått i princip sedan den industriella revolutionen. Även människans skogsavverkning får följder på detta. Träd tar upp koldioxid och avskogning leder till minskad sådan effekt. Länder med stora skogsområden har därför ansetts viktiga i klimatarbetet.

Jordbruket är också en mänsklig aktivitet som inverkar på klimatet. Växthusgasen lustgas släpps ut när jordbrukarnas mark brukas och gödslas. Kreaturproduktionen även denna, då djuren släpper ut metangas och stora arealer och energi måste åt för att föda upp dessa.

Även om växthusgaser finns naturligt i atmosfären så leder ökade mänskligt producerade sådana att den så kallade växthuseffekten späs på. I korthet innebär den att växthusgaser i atmosfären reflekterar värmestrålning på väg ut från jorden tillbaks igen. Därigenom skapas en uppvärmning i flera steg.

Debatt

I forskarvärlden råder det en relativt stor konsensus om att människan har en påverkan på klimatet på ett sätt som den tidigare inte har haft. Däremot råder det en viss debatt om hur stor påverkan människan i förhållande till naturen är. Naturskyddsföreningen anser att människan har en stor och avgörande påverkan. Även de som ifrågasätter styrkan på människans påverkan anser normalt sett att människan  åtminstone till viss del har inverkan på den ökning av temperaturen runt ca 0,5 grader som uppmätts de senaste 50 åren. En del forskare anser att vi tvärtom mot den aktuella debatten kring en uppvärmning av klimatet bör oroa oss för en ny istid och att en sådan är förestående.