Luftföroreningar påverkar hälsan för alla. Djur och människor bli sjuka och det förkortar våran livslängd betydligt. Detta bidrar även till övergödning, växtskador, försurning, korrosion, klimatförändringar och nedsmutsning.

All trafik som finns idag släpper ut partiklar och gaser från både hjul och bromsar och dubbdäck som sliter på vägbanan.

De vanligaste luftföroreningarna består av svavel och kväveoxider, svävande partiklar av varierande storlek, sammansättning och ålder. Andra föroreningar är bensen, kolväten, kolmonoxid, tungmetaller och aromatiska kolväten (PAH).

Dessa luftföroreningar orsakar många skador på människors och djurs hälsa och även på ozonskiktet.

Barns lungor tar upp mer föroreningar än vuxnas på grund av att de rör sig mer och har en snabbare andning. Deras immunförsvar är på väg att utvecklas och därför drabbas de oftare av infektioner i luftvägarna. De är dessutom olika känsliga och reagerar olika starkt när de vistas i förorenade miljöer.

Många saker som barn reagerar på är eldning med ved, trafik och avgaser.

Luftföroreningar förvärrar sjukdomar i luftvägarna. Sambandet med barn som får astma (även äldre) och trafikens föroreningar har visat sig höra ihop. Lungorna kan komma att utvecklas långsammare och det är viktigt att även mödrar till ofödda barn skyddas mot föroreningar eftersom det framkommit att den kan orsaka för tidiga födslar och påverka födelsevikten på barnen.

Inför OS i Kina år 2015 stängdes fabriker av och trafiken begränsades och sedan gjordes en utvärdering av effekten det hade och resultatet blev att halterna av kolmonoxid, svaveldioxid och kvävedioxid sjönk mellan 40 till 60 procent! Det gjordes även en utvärdering på gravida kvinnor under OS och resultatet var att barn som föddes under OS-året var 23 gram tyngre. Förbluffande men ändå ett bevis för att något kan göras åt alla luftföroreningar.

Utsläppen har minskat

bättre luftkvalitet

Utsläppen har minskat betydligt i Europa och har lett till bättre luftkvalitet under de senaste decennierna, så “poletten” har nog trillat ner bland beslutsfattare och andra att man måste värna om vår miljö. Dock är ändå nivåerna av ozon och kvävedioxid för hög, eftersom städerna fortfarande släpper ut alldeles för mycket. År 2010 överskred flera länder många gränser för utsläpp, så reglerna måste bli tuffare.

Luftföroreningar som släpps ut på ett ställe i världen kan färdas långa sträckor och leda till problem på flera ställen. Luften transporteras i atmosfären och förorsakar dålig luftkvalitet där den hamnar.

Det är betydligt fler som dör av luftföroreningar än av rökning. 8,8 miljoner människor dör av dålig luft varje år.

I Kina har luften blivit något mindre förorenad under år 2018 och man får höga böter för miljöbrott.

Astma orsakas av luftföroreningar och orsakar miljontals fall varje år. Detta visar en svensk studie.

I Göteborg mäter sensorer flera föroreningar i atmosfären sedan år 2018. Detta projekt skall nu testas vidare i bland annat Santiago i Chile.

Alla solceller påverkas också negativt av dålig luft och smog. Deras framtid är osäker om ingen bättring sker.

Taj Mahal som är ett av världens sju underverk börjar i detta nu färgas grönt och gult av alla föroreningar.

Det finns sex länder i världen som har dragits inför rätta på grund av dålig luftkvalitet. Det är mycket skrämmande.