Människans energikällor, de vi använder för att få vår energi, delas traditionellt in i förnybara och icke förnybara. Medan de senare är ändliga och kommer ta slut vid någon punkt, eftersom de inte återskapar sig eller gör det i allt för långsamt, så återskapar de förnybara sig konstant med hjälp främst av solen. Till de icke förnybara räknas främst de så kallade fossila bränslena, t.ex. olja, kol och gas. Även kärnkraft brukar ses som icke förnybart då uran är ändligt.

Att en energikälla är förnybar ska inte förväxlas med att de inte har en påverkan på miljön eller att de inte kan påverka växthuseffekten, de kan de göra, men överlag är det betydligt mindre än de icke förnybara.

De vanligaste typerna av förnybara energikällor

Det finns olika sätt att använda solen som förnybar energikälla, och solen spelar en roll i de flesta av dom. Det mest framträdande är sättet är troligen att använda solceller för att producera el. Detta har fått en framträdande roll och kan ses på allt från miniräknare till hustak. Denna form börjar alltså snabbt få fäste hos konsumenter. Solvärme är ett annat sätt att utnyttja den förnybara källan solen. Då används en solfångare för att värma hus och byggnader.

Vindkraft är också en förnybar energikälla och det är nog något som de flesta sett och har en relation till. Här används vinden som i grunden beror på solen som drivkraft för stora vinkraftverk. På lämpliga platser kan dessa ställas upp i mängder och skapa el.

vattenkraft

Något som används i stor utsträckning i Sverige är vattenkraft. Kraften i forsande vatten genom vattenturbiner skapar el. Detta förbättras på genom att stora vattendrag värms upp. Detta har påverkan på miljö och djurliv men är populärt då det inte är ändligt och minimalt påverkar klimatet. Det finns andra sätt att ta tillvara vattenkraft som även till viss del används i Sverige. Ett av dom är vågkraft där hav nyttjas.

Biobränslen anses som förnybara eftersom de till skillnad från fossila bränslen inte tar extremt lång tid att förnya sig. Träd och gräs, som ingår i dessa, kan förnyas snabbt och förädlas för elkraftproduktion eller som drivmedel.

Geotermisk energi, dvs. energi som kommer från lagring i jordskorpan, används främst i Sverige till uppvärmning av bostäder genom så kallad fjärrvärme. Den har den negativa sidan att den släpper ut växthusgaser.

Även geoenergi, t.ex. bergvärme, ses som förnybart.

Utveckling

De förnybara källorna har framtiden för sig även om det ser olika ut på olika platser. Flera länder väljer att stödja och subventionera dessa. I Sverige har vi redan över 50% från förnybart medans man i USA inte ens kommer upp i 20%. Sammanlagt i världen så är cirka 20% av energikonsumtionen förnybar och knappt 25% av elproduktionen det.

Även investeringarna i förnybart ökar över tid i världen. Tack vare teknikutveckling och framsteg så blir dessa produktionssätt allt billigare och därmed vanligare för konsumenterna. Klimatkrisen ses som en viktig faktor varför dessa ökar. Ett problem för dessa källor är dock ofta att de varierar i output.